Gjennomsiktig prosjekt

Samarbeide for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

EØS-tilskuddene representerer Island, Liechtenstein og Norges bidrag til et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.
Det er to overordnede mål: reduksjon av økonomiske og sosiale forskjeller i Europa, og å styrke de bilaterale forbindelsene mellom giverlandene og 15 EU-land i Sentral- og Sør-Europa og Baltikum.

De tre giverlandene samarbeider tett med EU gjennom avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Giverne har gitt € 3,3 milliarder gjennom påfølgende tilskuddsordninger mellom 1994 og 2014. For perioden 2014-2021 utgjør EØS-tilskuddene 1,55 milliarder €. Prioriteringene for denne perioden er:
# 1 Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne
# 2 Sosial inkludering, ungdomsarbeid og fattigdomsreduksjon
# 3 Miljø, energi, klimaendringer og lavkarbonøkonomi
# 4 Kultur, sivilsamfunn, god regjering og grunnleggende rettigheter
# 5 Retts- og innenrikssaker

EØS-tilskuddene finansieres i fellesskap av Island, Liechtenstein og Norge, hvis bidrag er basert på BNP.

Støtteberettigede reflekterer kriteriene som er satt eller EUs samholdsfond rettet mot medlemsland der bruttonasjonalinntekten (BNI) per innbygger er mindre enn 90% av EU-gjennomsnittet.

Alle prosjekter er medfinansiert av Slovakias statsbudsjett med 15%.